Versie 2021.01

 

Bedankt voor uw bezoek aan www.homedi.be (“Website”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website die door de NV Apotheek Lamoot, met zetel te 8908 Ieper, Poperingseweg 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0430.019.212, wordt beheerd (“Homedi”). 

Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker of klant van onze webshop. Uw gegevens worden steeds verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘GDPR’). 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit weke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. 

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten. 

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 10).

1.   Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

            NV APOTHEEK LAMOOT

            Poperingseweg 453

            8908 Ieper      

            Ondernemingsnummer: 0430.019.212

 

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt begrepen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bijvoorbeeld de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

2.   Doel van de verwerking

Homedi verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van hoe en waarom u met Homedi communiceert, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Aanmaken account en plaatsen van een bestelling

Wanneer u een account aanmaakt voor de webshop van Homedi dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor het maken en beheren van uw persoonlijke account. Zo verwerken wij uw contactgegevens, bestelhistoriek, betalingsgeschiedenis en leveringsinformatie. Wij vragen ook uitdrukkelijk naar uw geboortedatum gezien [EC1] geneesmiddelen niet mogen verkocht worden aan minderjarigen.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.

Afhankelijk van de bestelling die u bij ons geplaatst heeft, verwerken wij ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens, specifiek gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Deze gegevens worden allen verwerkt indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor medische verzorging.

Wanneer u geneesmiddelen koopt via onze webshop zijn wij als apotheek verplicht om de gezondheidsachtergrond van de koper na te gaan. In dat geval kunnen wij de koper contacteren om ons er van te vergewissen dat de aankoop geen risico inhoudt voor de gezondheid van de koper.

Afhandeling en levering van uw bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde uw bestellingen en retourzendingen te beheren, alsook om u op de hoogte te houden van de leveringsstatus van uw bestelling.

Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, betalingsinformatie en bestelhistoriek. 

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en Homedi.

 

Contactformulier website

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het correct reageren op uw verzoek.
 

Sociale media

Homedi is actief op sociale media. Zo beschikken wij over bedrijfspagina’s op onder andere Faecebook en Instagram. U bent vrij om Homedi al dan niet te volgen via deze sociale media. Homedi krijgt geen toegang tot uw sociale media account. 

3.   Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit nodig voor de afhandeling van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld een externe koerierdienst of betalingsdienstverleners. 

Daarnaast kunnen wij beroep doen op andere partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Zo kunnen onze IT-, cloud- en softwareleveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning.. 

Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken. 

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

4.   Bewaartermijn

Homedi houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Homedi rust. 

5.   Doorgifte buiten de EU/EER

Homedi garandeert dat uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Zo worden uw gegevens steeds bewaard bij Homedi zelf of bij verwerkers  gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte . 

6.   Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze website bezoekt, dan worden er tevens cookies geplaatst. Essentiële cookies, met name cookies die vereist zijn voor de goede werking van de website, kunnen niet geweigerd worden. Vooraleer niet-essentiële cookies worden geplaatst vragen wij uw toestemming. 

Meer informatie omtrent de cookies en soortgelijke technologieën op onze website vindt u in onze cookieverklaring. 

7.   Beveiligingsmaatregelen

Homedi verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. 

8.   Wat zijn uw rechten? 

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. 

1.     Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Homedi van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd. 

2.     Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Homedi. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. 

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist. 

3.     Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

4.     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

5.     Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Homedi gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming. 

6.     Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Homedi.

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit

            Drukpersstraat 35        

            1000 Brussel

            contact@apd-gba.be

 

9.   Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Homedi, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

-       Per e-mail: info@homedi.be

-       Per post: NV APOTHEEK LAMOOT, Poperingseweg 453, 8908 Ieper  

10.  Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.homedi.be/nl/privacy